.: فصلنامه ها .:. جلد چهارم شماره یک،شماره 13

ر عنوان مقاله نویسندگان فایلادامه
1بررسی حساسیت برخی ارقام سیب‏ زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی 
مهدی نصر اصفهانی، رسول شریفی، نرگس نصراللهی، شیما رمضانی
2نقشه پراکنش ویروس های عامل پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی در مزارع گوجه فرنگی استان فارس 
عبداله کاربر، علی پاک نیت، ساسان قاسمی
3زنبور Eurytoma iranicola (Hym.: Eurytomidae) پارازیتویید تجمعی- خارجی سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens (Col.: Cerambycidae) در ایران 
عباس محمدی خرم آبادی، حسینعلی لطفعلی زاده
4نوسانات فصلی جمعيت سفيده کوچک کلم، Pieris rapae (Lep.: Pieridae) در مزارع کلم گل جنوب تهران 
غلامحسین حسن شاهی، علیرضا عسکریان زاده، زهرا دوستی، حبیب عباسی پور، فاطمه جهان
5برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه خنگ شهرستان سپیدان (استان فارس) با استفاده از فون حشرات آبزی 
سیده عاطفه حسینی، هادی استوان، سيد ابراهيم حسيني
6اندازه گيري باقيمانده سموم كلرپيريفوس و دلتامترين در گوجه فرنگي‌هاي گلخانه‌اي كرج به روش استخراج با فاز جامد 
شهرزاد محمدی، سهراب ايماني
7بررسی دزهای کشنده جدایه ایرانی قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی بید آرد (Lep : Pyralidae) Ephestia kuehniella روی خرمای رقم سایر 
نگار بهمنی، مسعود لطیفیان، بهار راد، هادی استوان
8مقایسه بیماری زایی چند جدایه قارچ Rhizoctonia solani روی برخی ارقام لوبیا 
ساسان فرهنگیان کاشانی، آزاده بهلولی